Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUPERRIDE.CZ

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Moravia Dynamic a.s., IČO: 063 49 668, se sídlem: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22750 („Poskytovatel“), a zákazníkem SuperRide.cz.

1.2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.3. „Doplňková služba“ znamená samostatnou součást Služby, která je poskytovaná v souvislosti se Službou na základě dodatečné objednávky Zákazníka;

1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.5. „Služba“ znamená jakoukoliv službu SuperRide.cz, především v podobě zážitkových jízd;

1.6. „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby, uzavíranou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ;

1.7. „Strana“ znamená Poskytovatel a / nebo Zákazník;

1.8. SuperRide.cz, které tvoří nedílnou součást těchto VOP a které jsou uvedeny v samostatném navazujícím dokumentu zde

1.9. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem vstupuje do právního poměru za účelem poskytování Služby

1.10. „Zážitkový poukaz“ je poukázka, která opravňuje Zákazníka využít Službu blíže specifikovanou na Zážitkovém poukazu, nebo internetových stránkách SuperRide.cz v souladu s těmito VOP.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva je mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřena zakoupením Zážitkového poukazu.

2.2. Zákazník může zakoupit Zážitkový poukaz prostřednictvím e-shopu SuperRide.cz. Fotografie zobrazené na stránkách e-shopu SuperRide.cz jsou pouze ilustrační.

2.3. Provedení objednávky v e-shopu SuperRide.cz představuje návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí Služby uvedené v objednávce, za podmínek uvedených v ní a v těchto VOP. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy s těmito VOP seznámil, a současně s nimi vyjadřuje souhlas.

2.4. Smlouva vzniká přijetím objednávky učiněné na e-shopu Poskytovatelem v podobě zaslání potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou na jím zadanou e-mailovou adresu.

2.5. Přijetím objednávky se Zákazník stává povinen zaplatit sjednanou cenu, a to převodem. Cena je vždy uvedena na e-shopu SuperRide.cz u jednotlivé nabízené Služby, v objednávce Služby a v potvrzení o jejím přijetí. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

2.6. V případě platby ceny bankovním převodem hradí Zákazník veškeré bankovní poplatky tak, aby Poskytovateli byla sjednaná cena připsána na účet v plné výši. Nebude-li cena připsána na účet Poskytovatele pod příslušnými identifikátory a v termínu uvedeném v pokynech k platbě, platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

2.7. Po obdržení částky v příslušné výši Poskytovatel vystaví a Zákazníkovi zašle Zážitkový poukaz na e-mail uvedený v objednávce..

2.8. Pokud je Zákazníkem spotřebitel, je oprávněn v případě zakoupení Zážitkového poukazu prostřednictvím e-shopu SuperRide.cz či mimo obchodní prostory Poskytovatele odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení Zážitkového poukazu písemným odstoupením, zaslaným Poskytovateli na info@superride.cz. Pro odstoupení od Smlouvy může být použit vzorový formulář tvořící přílohu VOP. Pokud Zákazník již provedl rezervaci Služby, je oprávněn od Smlouvy odstoupit nejpozději před sjednaným termínem jejího poskytnutí. VOP Superride_2021_v3_rev (002)_1

2.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny zboží na e-shopu SuperRide.cz nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen Zákazníkovi Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout ani v případě, že bylo Zákazníkovi zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky.

2.10. Zákazník může zakoupit Zážitkový poukaz též osobně. Zakoupením Zážitkového poukazu se v takovém případě rozumí uzavření Smlouvy, přičemž Zákazník je jejím sjednáním vázán těmito VOP, s nimiž byl předem seznámen.

2.11. Zákazník může převést Zážitkový poukaz, tj. svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, a to i bez souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel poukazu je v takovém případě vázán těmito VOP jako Zákazník.

2.12. Zákazník může po uzavření Smlouvy zakoupit Doplňkovou službu ve specifikaci a za podmínek dle dohody s Poskytovatelem.

 

3. Uplatnění poukazu

3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na stanovení míst a termínů čerpání Služby dle svého uvážení. Poskytovatel je oprávněn již provedenou rezervaci zrušit nebo změnit. V takovém případě je Zákazník oprávněn provést opětovnou rezervaci Služby v rámci doby platnosti Zážitkového poukazu. Zákazníkovi nenáleží žádná náhrada újmy v souvislosti se zrušením či změnou rezervace.

3.2. Zákazník je povinen se dostavit na sjednané místo Zážitku nejpozději v určený čas. Pro případ porušení této povinnosti zákazníkem se sjednává smluvní pokuta ve výši zaplacené ceny, přičemž současně platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

3.3. Zážitkový poukaz nemůže být směněn za peníze. Zážitkový poukaz obsahuje unikátní kód nezbytný pro využití příslušné Služby. Zákazník je povinen tyto unikátní údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Pokud Zákazník tyto údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání Služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti Službu sám využít.

3.4. Po uplynutí doby platnosti Zážitkového poukazu ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí Služby, a závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši zaplacené ceny, přičemž současně platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

 

4. ČERPÁNÍ SLUŽBY

4.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit na místě čerpání Služby odpovědnou osobu (instruktora), která proškolí Zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu čerpání Služby.

4.2. Pokud dojde k ukončení Služby z důvodů na straně Zákazníka, nemá Zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny či její části.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že vozidlo je určeno pouze pro jeho osobu, a není oprávněn jej přenechat jiné osobě.

4.4. Zákazník je povinen dodržovat všechny relevantní dopravní, celní a jiné obecně závazné (platné) právní předpisy. Zákazník je dále povinen řídit se podmínkami a doporučeními stanovenými Poskytovatelem. Zákazník je povinen dbát plně pokynů instruktora, v opačném případě má instruktor právo čerpání Služby okamžitě ukončit.

4.5. Zákazník je povinen nebýt při čerpání Služby pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Ve vozidle je zakázáno kouřit.

4.6. Zákazník je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je osobou mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce, pokud je mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

4.7. V případě, že má při čerpání Služby zákazník řídit vozidlo, musí být držitelem platného řidičského oprávnění příslušné kategorie, tuto skutečnost Poskytovateli prokázat a umožnit mu pořídit si z příslušných dokladů kopie či výpisy.

4.8. Zákazník prohlašuje, že se čerpání Služby účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost, zvážil reálně své schopnosti, a je si vědom rizik spojených s řízením specifikovaného typu vozidla. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli vše, co by mohlo ovlivnit jeho způsobilost bezpečně řídit vozidlo.

4.9. Zákazník je povinen vozidlo řídit a přistupovat k němu s náležitou péčí a opatrností s ohledem na jeho vysokou hodnotu, a bude zejména dbát na to, aby na vozidle nevznikla jakákoliv škoda.

4.10. Zákazník je povinen si před započetím čerpání Služby vozidlo řádně prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou, a zásadami bezpečného užívání vozidla. Veškeré zjištěné vady, poškození a nedostatky vozidla musí Zákazník Poskytovateli oznámit nejpozději před začátkem čerpání Služby.

4.11. Zákazník odpovídá za veškeré dopravní přestupky spáchané řízením vozidla při čerpání Služby. Poskytovatel je oprávněn na výzvu oprávněných orgánů, zejména v případě podezření ze spáchání přestupku či trestného činu, sdělit osobní údaje o Zákazníkovi.

4.12. V souladu s podmínkami konkrétní Služby je Zákazník povinen případně též uhradit náklady na pohonné hmoty dle ceníku Poskytovatele.

4.13. Zákazník bere na vědomí, že vozidlo je zabezpečeno satelitním vyhledávacím systémem, kterým je po celou dobu čerpání Služby sledován jeho pohyb. Zákazník bere na vědomí, že při porušení podmínek čerpání Služby může být činnost vozidla Poskytovatelem dálkově omezena.

4.14. Zákazník Poskytovateli vzniklou po dobu čerpání Služby, která nebude pokryta vyplaceným pojistným plněním z havarijního pojištění vozidla sjednaného Poskytovatelem (vždy alespoň ve výši 10% ze vzniklé škody, minimálně však 50.000 Kč).

 

5. REKLAMACE

5.1. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi zajistit poskytnutí Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

5.2. Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, je Zákazník povinen vady Služby reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení Smlouvy.

5.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele s uvedením čísla Zážitkového poukazu, a popsat vady Služby.

5.4. Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí.

5.5. Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost dodat Zákazníkovi Zážitkový poukaz, je Zákazník povinen tuto skutečnost reklamovat bez zbytečného odkladu.

5.6. V případě, že Zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad Služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od Smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Poskytovatelem, má Zákazník právo na vrácení zaplacené ceny.

5.7. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s Poskytovatelem (tedy v případě, pokud se Zákazník domnívá, že jej Poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání jsou na https://adr.coi.cz/cs.

 

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

6.1. Zákazník může v rámci společně s odesláním objednávky vytvořit svůj uživatelský účet na e-shopu SuperRide.cz.

6.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje k uživatelskému účtu před ztrátou či zneužitím. Poskytovatel neodpovídá za žádnou újmu Zákazníkovi vzniklou v důsledku ztráty či zneužití jeho přístupových údajů.

6.3. Poskytovatel může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy či VOP.

6.4. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.5. S osobními údaji Zákazníka v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu Poskytovatel nakládá v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či z těchto VOP z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany, a to po dobu trvání takové okolnosti. Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti.

7.2. Zákazník odpovídá za veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení jeho povinností podle těchto VOP, Smlouvy nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákazník je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Poskytovateli pro jakékoliv porušení povinností Zákazníkem. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích stran na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Zákazníka.

7.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, přičemž VOP jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

7.4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

7.5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto VOP zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP.

7.6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně tyto VOP měnit či doplňovat. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje informovat Zákazníka o datu účinnosti nových podmínek dotčených úpravou a rovněž o těchto nových podmínkách, a to v dostatečném předstihu, nejpozději však do 15 dnů před účinností změny.

7.7. Nesouhlasí-li Zákazník s novými VOP ve smyslu předešlého odstavce, je oprávněn ukončit smluvní vztah doručením písemného nesouhlasu se změnou VOP do patnácti dnů od doručení oznámení ze strany Poskytovatele. V takovém případě bude Smlouva ukončena k datu účinnosti nových VOP.

7.8. Aktuální znění VOP je k dispozici na webových stránkách SuperRide.cz.

7.9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 18. 1. 2022

Zpět do obchodu